Smart Aviation

Ta Polityka Prywatności określa informacje zbierane przez Smart Aviation Sp. z o.o. (dalej zwane “Firmą”, “my”), źródła i metody pozyskiwania tych informacji, a także działania podejmowane w związku z zebranymi danymi oraz środki podejmowane w celu ochrony tych danych przez Firmę. Korzystając z naszych usług i/lub przeglądając stronę internetową Firmy www.smartaviation.eu (dalej zwane “Stroną internetową”), wyrażasz zgodę na warunki tej Polityki Prywatności, a także Polityki Korzystania ze Strony internetowej.

Wszystkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wymaganiami litewskiego i unijnego prawa o ochronie danych, w tym Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych (dalej zwane “RODO”) i ustawy o ochronie danych osobowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeśli masz pytania dotyczące tej Polityki Prywatności lub wnioski dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych, prosimy o przesłanie e-maila na adres: osl@smartaviation.eu

 1. ZBIÓR I WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH

1.1. Administrator danych

Dane osobowe prezentowane lub zbierane na Stronie internetowej są zarządzane przez Firmę, dlatego to Firma jest administratorem danych osobowych Odwiedzających Stronę, zgodnie z RODO.

1.2. Zakres obowiązywania Polityki Prywatności

Ta Polityka Prywatności dotyczy każdej strony internetowej zarządzanej przez Firmę i każdej usługi świadczonej przez Firmę, niezależnie od urządzeń używanych przez Odwiedzającego Stronę (dalej zwane “Odwiedzającym”).

Ta Polityka Prywatności nie ma zastosowania do odnośników do stron internetowych innych podmiotów dostarczanych na Stronie internetowej, dlatego zachęcamy do zapoznania się z politykami przetwarzania danych osobowych obowiązującymi na tych stronach.

1.3. Cele przetwarzania danych osobowych

Firma przetwarza dane osobowe Odwiedzających w celach:

 • świadczenia Odwiedzającym naszych usług dostępnych na Stronie internetowej (np. poprzez udostępnianie dostępu do funkcji strony internetowej, takich jak przeglądanie, składanie zapytań, subskrybowanie newsletterów i uczestniczenie w czatach na żywo;
 • zapewnienia funkcjonalności Strony internetowej, jej ulepszania i oferowania lepszych i dostosowanych usług Odwiedzającym;
 • pomiaru, oceny i poprawy funkcjonowania Strony internetowej;
 • zapewnienia wygodnego, efektywnego i funkcjonalnego korzystania z Strony internetowej zgodnie z potrzebami Odwiedzających;
 • zapewnienia płynnego zarządzania Stroną internetową;
 • udzielania odpowiedzi na zapytania lub prośby Odwiedzających w odpowiednim i terminowym sposób;
 • opracowywania i dostarczania nowych produktów lub usług;
 • w przypadku zgody Odwiedzającego, dostarczania odpowiednich informacji i interesujących ofert;
 • kontaktowania się z Odwiedzającym w celu przekazania informacji i/lub odpowiedzi na prośby;
 • przeprowadzania analiz statystycznych i innych analiz w celu ciągłego ulepszania treści Strony internetowej i usług świadczonych przez Firmę;
 • innych celów, które są ujawnione Odwiedzającym w chwili przekazywania danych osobowych.

1.4. Podstawa przetwarzania danych osobowych

Firma przetwarza dane osobowe Odwiedzających, ponieważ jest to wymagane do:

 • realizacji uzasadnionych interesów Firmy (np. zarządzania i administrowania Stroną internetową, świadczenia usług itp.);
 • wypełnienia obowiązków, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub dostępu do danych osobowych przez osoby trzecie jest zgoda Odwiedzającego. Odwiedzający może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Jeśli Firma nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, Firma zaprzestanie przetwarzania takich danych osobowych i je zniszczy, chyba że przepisy prawa nakładają na Firmę obowiązek przechowywania takich danych osobowych.

1.5. Dane osobowe Odwiedzających zbierane na Stronie internetowej

Firma przetwarza dane osobowe Odwiedzających, które są otrzymywane od Odwiedzających w wyniku przekazywania tych danych na Stronie internetowej i korzystania z niej oraz z usług i funkcji dostarczanych przez nią.

Oprócz poniższych przypadków, Firma przetwarza dane osobowe Odwiedzających wtedy, gdy:

 • Odwiedzający składają zapytanie za pośrednictwem Strony internetowej (np. imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail);
 • Odwiedzający subskrybują newslettery (np. imię, adres e-mail);
 • Odwiedzający nabywają usługi (np. imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane konta bankowego).

Lista danych osobowych zbieranych przez Firmę nie jest wyczerpująca, a Firma może być zobowiązana do zbierania dodatkowych danych osobowych w przypadkach wyjątkowych i w zależności od celu, do którego odnosi się skierowanie Odwiedzającego do Firmy i w celu osiągnięcia celów wskazanych w tej Polityce Prywatności.

Kiedy Odwiedzający korzystają ze Strony internetowej, Firma zbiera i przetwarza techniczne dane osobowe Odwiedzających, korzystając z plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie i sposobu ich wykorzystywania przez Firmę, prosimy odwiedzić stronę internetową Firmy.

Za każdym razem, gdy Odwiedzający odwiedzają Stronę internetową, Firma zbiera i przetwarza następujące techniczne dane osobowe:

 • adres IP urządzenia Odwiedzającego;
 • datę i godzinę logowania na Stronę internetową;
 • nazwę i adres URL strony internetowej, z której Odwiedzający połączył się ze Stroną internetową;
 • dane systemu operacyjnego urządzenia Odwiedzającego;
 • informacje o dostawcy internetowego Odwiedzającego;
 • dane geograficzne, ustawienia językowe Odwiedzającego;
 • inne związane z techniką informacje mogą również być zbierane.

Te dane techniczne są zbierane automatycznie, bez dodatkowych działań Odwiedzającego. Aby dowiedzieć się, jak kontrolować zakres zbieranych danych, odwiedź stronę internetową Firmy.

1.6. Przechowywanie danych osobowych

Przechowujemy dane osobowe Odwiedzających nie dłużej niż jest to konieczne do celów wskazanych w tej Polityce Prywatności. Dane osobowe są przechowywane:

 • przez 2 lata od ostatniego kontaktu z Odwiedzającym; lub
 • do momentu, gdy Odwiedzający subskrybuje newslettery i nie wycofa swojej zgody;
 • do momentu, gdy Odwiedzający jest zarejestrowany na Stronie internetowej i/lub korzysta z usług i funkcji Strony internetowej;
 • tak długo, jak dane osobowe staną się zbędne lub przestarzałe w celu realizacji celów określonych w tej Polityce Prywatności.

Dłuższe przechowywanie danych osobowych Odwiedzających może być przeprowadzane tylko w przypadkach:

 • istnienia uzasadnionego podejrzenia nielegalnego działania, które jest badane;
 • gdy dane osobowe Odwiedzającego są niezbędne do właściwego rozwiązania sporu lub skargi;
 • jeśli Firma otrzymała skargę (skargi) dotyczącą Odwiedzającego lub Firma uzasadnionie uważa, że Odwiedzający popełnił nielegalne czyny; lub
 • na innych podstawach określonych w przepisach prawa.

1.7. Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim

Dane osobowe Odwiedzających nie będą sprzedawane, udostępniane lub w inny sposób przekazywane osobom trzecim bez podstawy prawnej i nie będą wykorzystywane do celów innych niż te określone w tej Polityce Prywatności. Firma nie wykorzystuje danych osobowych Odwiedzających w inny sposób niż to wynika z tej Polityki Prywatności. Niemniej jednak Firma zastrzega sobie prawo do udzielania informacji na temat Odwiedzającego, jeśli jest do tego zobowiązana na mocy prawa lub jeśli będzie to wymagane przez prawidłowo działające organy ścigania lub organy ścigania. Firma może korzystać z usług osób trzecich do przetwarzania danych osobowych Odwiedzających i w tym celu przekazywać informacje o Odwiedzającym innym podmiotom prawnym, zgodnie z warunkami określonymi w tej Polityce Prywatności.

Dane osobowe Odwiedzających mogą być przekazywane następującym osobom trzecim:

 • Pewne dane techniczne dotyczące wizyt Odwiedzającego na Stronie internetowej (adres IP, pliki cookie, techniczne informacje o przeglądarkach Odwiedzającego, inne informacje związane z aktywnością przeglądania strony) mogą być przekazywane lub udostępniane Stronie internetowej w celach statystycznych, analitycznych i związanych z tym celów zarówno dla podmiotów działających w UE, jak i poza UE (np. za pomocą usługi Google Analytics świadczonej przez Firmę).
 • Dane dotyczące niektórych usług świadczonych przez Firmę mogą być przekazywane do AB „Avia Solutions Group”, numer identyfikacyjny firmy: 302541648 (do której należy Firma) oraz do innych firm z grupy, również poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Firma nie przekazuje danych osobowych Odwiedzającego, takich jak imię, dane kontaktowe lub inne dane podane przez Odwiedzającego na Stronie internetowej i podane w koncie, podmiotom wskazanym powyżej. Należy jednak zauważyć, że w państwach spoza EOG dane osobowe mogą podlegać mniejszej ochronie niż w EOG, ale Firma starannie ocenia warunki, na jakich takie dane Odwiedzającego będą przetwarzane i przechowywane po przekazaniu ich wymienionym powyżej podmiotom.
 • Firma pragnie zwrócić uwagę Odwiedzającego na fakt, że podczas wizyty każdego Odwiedzającego na Stronie internetowej, osoby trzecie mogą zbierać różne techniczne informacje wygenerowane podczas wizyt Odwiedzających (adres IP, pliki cookie, techniczne informacje używane przez przeglądarkę Odwiedzającego, inne informacje związane z aktywnością przeglądania Strony internetowej).
 • Firma korzysta również z usług dostarczanych przez osoby trzecie (takie jak serwery osób trzecich, projektowanie stron internetowych, usługi administracyjne, ruch online i analizy Strony internetowej, statystyki), które mogą wymagać dostępu do danych osobowych Odwiedzającego w odpowiednim zakresie. W takim przypadku Firma zapewnia, że przetwarzający dane spełniają obowiązki poufności i zapewniają odpowiednią ochronę danych osobowych.

1.8. Przetwarzanie danych osobowych nieletnich

Przetwarzanie danych osobowych nieletnich na podstawie zgody na świadczenie usług społeczeństwa informacyjnego jest zgodne z prawem, jeśli nieletni ma co najmniej 16 lat. Jeśli nieletni jest młodszy niż 16 lat, takie przetwarzanie jest legalne tylko wtedy, gdy zgoda była udzielona lub przetwarzanie zostało zezwolone przez rodziców lub opiekunów nieletniego, dlatego:

 • jeśli masz poniżej 18 lat, ale masz już 16 lat, korzystając z usług dostępnych na naszej Stronie internetowej, potwierdzasz, że masz zgodę swoich rodziców lub opiekunów na ujawnienie swoich danych osobowych Firmie;
 • jeśli masz mniej niż 16 lat, możesz korzystać z usług i treści dostępnych na naszej Stronie internetowej tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów, skierowaną do Firmy.
 1. MARKETING BEZPOŚREDNI

Firma przetwarza dane osobowe Odwiedzających w celach marketingu bezpośredniego w następujących przypadkach:

 • gdy otrzyma wyraźną zgodę Odwiedzającego na takie przetwarzanie (podstawą przetwarzania jest zgoda Odwiedzającego);
 • gdy Odwiedzający jest klientem Firmy i nie wyraża sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, marketingu podobnych usług lub produktów (podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Firmy w informowaniu swoich klientów o oferowanych usługach i produktach).

W celu marketingu bezpośredniego przetwarzamy następujące dane naszych Odwiedzających: imię, adres e-mail, numer telefonu.

Poprzez wyrażenie zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych lub subskrypcję newsletterów Odwiedzający zgadza się na otrzymywanie następujących informacji:

 • Raporty Smart Aviation dotyczące szkoleń wstępnych i typowych, instruktorów, obsługi naziemnej i programów szkoleniowych personelu pokładowego oraz aktualności rynkowych i aktualizacji;
 • Ogłoszenia o oprogramowaniu dla ośrodków szkoleniowych lotnictwa oraz związanych z nimi aktualności i wiadomości rynkowe;
 • Raporty dotyczące wiadomości rynkowych lotnictwa z całego świata;
 • Raporty dotyczące symulatorów, ich części, konserwacji i obsługi dla ośrodków szkoleniowych lotnictwa.

Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:

 • za pomocą poczty elektronicznej można otrzymać newsletter z ofertami Firmy, promocjami i aktualnościami;
 • można otrzymywać zaproszenia na wydarzenia, oferty i podobne informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej;
 • można otrzymać zaproszenie na wydarzenie telefonicznie lub inne istotne informacje.

Informujemy, że Odwiedzający mogą w dowolnym momencie odmówić otrzymywania naszych newsletterów lub innych wiadomości promocyjnych, klikając na link do nich w naszych wychodzących newsletterach.

Możesz również w dowolnym momencie odmówić otrzymywania informacji o wydarzeniach lub innych informacji, które wysyłamy, wysyłając e-mail na adres osl@smartaviation.eu

 1. PRAWA ODWIEDZAJĄCYCH STRONĘ INTERNETOWĄ

Odwiedzający mają określone prawa związane z ochroną swoich danych osobowych. Prawa te to:

 • prawo do informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych;
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Firmę;
 • prawo do żądania poprawienia lub uzupełnienia swoich niepoprawnych, niekompletnych danych osobowych;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych, gdy nie są już potrzebne do celów, do których zostały zebrane;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku nielegalnego przetwarzania lub gdy Odwiedzający wycofał zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub nie udzielił takiej zgody, gdy jest to konieczne;
 • prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych lub wycofania wcześniej udzielonej zgody;
 • prawo do żądania udostępnienia, jeśli jest to technicznie możliwe, swoich danych osobowych w formie łatwej do odczytu zgodnie z danymi osobowymi lub w celu wykonania umowy, lub do żądania przeniesienia danych do innego administratora danych.

Aby skorzystać z tych praw, prosimy o przesłanie e-maila na adres: osl@smartaviation.eu lub napisanie na adres Firmy podany w punkcie 10.

Jeśli uważasz, że przetwarzanie twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, masz prawo złożyć skargę do organu nadzoru nad ochroną danych osobowych (w Polsce to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 1. PLIKI COOKIE

Strona internetowa Firmy może korzystać z plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu podczas odwiedzania Strony internetowej. Pliki cookie mają różne cele, takie jak umożliwienie prawidłowego działania Strony internetowej, analizę ruchu, dostosowanie treści do preferencji Odwiedzającego i innych.

Firma używa plików cookie na Stronie internetowej do zbierania danych technicznych, takich jak adres IP, dane przeglądarki, system operacyjny i inne informacje o urządzeniach Odwiedzającego. Te dane pomagają Firmie monitorować i analizować sposób korzystania z Strony internetowej, ulepszać jej funkcjonalność i dostosowywać treść do potrzeb Odwiedzającego.

Odwiedzający może zarządzać plikami cookie za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. W większości przeglądarek istnieje możliwość zablokowania lub usunięcia plików cookie. Prosimy jednak pamiętać, że zablokowanie lub usunięcie plików cookie może wpłynąć na funkcjonalność Strony internetowej i jej możliwość dostosowywania treści do potrzeb Odwiedzającego.

 1. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności w dowolnym momencie z przyczyn technicznych, organizacyjnych lub związanych z wymaganiami prawa. Każda zmiana zostanie ogłoszona na Stronie internetowej, a Odwiedzający zostaną o niej poinformowani za pomocą komunikatu lub w inny sposób, w miarę możliwości, zgodnie z obowiązującym prawem. Zachęcamy Odwiedzających do regularnego sprawdzania Polityki Prywatności w celu zapoznania się z jej najnowszą wersją.